+421 911 198 991
info@efektreality.sk

Etický kódex

Preambula


Tento etický kódex upravuje vnútorné vzťahy realitnej kancelárie EFEKT Reality, vzťah voči klientom spoločnosti. Kódex predstavuje súhrn základných hodnôt, princípov a pravidiel správania sa kancelárie EFEKT Reality pri sprostredkovaní kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností. Upravuje tiež vzťahy s tretími stranami, s ktorými vstupuje EFEKT Reality do styku pri svojej činnosti (orgány verejnej správy, poskytovatelia úverov, družstvá a spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, iné osoby vykonávajúce realitnú činnosť a iné).


I. Základné princípy


1.1 Realitná kancelária EFEKT Reality a jej spolupracovníci konajú vždy v medziach zákonov a nižších právnych noriem účinných v Slovenskej republike.
1.2 Realitná kancelária EFEKT Reality a jej spolupracovníci pristupujú ku svojim klientom na princípe rovnosti.
1.3 Realitná kancelária EFEKT Reality a jej spolupracovníci zachovávajú mlčanlivosť o klientovi a jeho majetkových pomeroch a chránia jeho osobné údaje.
1.4 Realitná kancelária EFEKT Reality a jej spolupracovníci dodržiavajú vysokú mieru profesionality a snažia sa o individuálny prístup ku každému klientovi. Konajú v záujme čo najväčšej spokojnosti klienta. Pristupujú ku klientovi čestne, v súlade s dobrými mravmi a pravidlami slušného správania. Zásadne sa výhýbajú nekalým a agresívnym obchodným praktikám.


II. Pravidlá vzťahu ku klientovi


2.1 Realitná kancelária EFEKT Reality a jej spolupracovníci informujú klienta o všetkých dôležitých skutočnostiach, ktoré sa týkajú daného obchodného vzťahu a tiež o známych skutočnostiach, ktoré môžu ovplyvniť záujem či možnosti klienta uskutočniť obchod, a to aj vtedy ak by hrozilo, že klient od uzavretia obchodu ustúpi.
2.2 Realitná kancelária EFEKT Reality a jej spolupracovníci informujú priebežne klienta o stave a priebehu daného obchodného prípadu, aby mal klient prehľadný obraz o vývoji situácie a o poskytnutých službách.
2.3 Realitná kancelária EFEKT Reality a jej spolupracovníci podávajú klientovi informácie jasne, presne a klientovi zrozumiteľnou formou.
2.4 Realitná kancelária EFEKT Reality a jej spolupracovníci zásadne dodržiavajú hranice poverenia klientom a neprekračujú ich.
2.5 Realitná kancelária EFEKT Reality a jej spolupracovníci ponúkajú nehnuteľnosti, len so súhlasom priamych vlastníkov týchto nehnuteľnosti.
2.6 Realitná kancelária EFEKT Reality a jej spolupracovníci vyhotovujú fotografie, alebo video prehliadku danej nehnuteľnosti výhradne so súhlasom klienta.
2.7 Pri prezentácií nehnuteľností, ktoré realitná kancelária EFEKT Reality a jej spolupracovníci ponúkajú, uvádzajú vždy pravdivé a úplné informácie. V prípade ak požadovanú informáciu nemajú k dispozícii, zistia ju v čo najkratšom čase a odovzdajú ju klientovi.
2.8 V prípade nepriaznivej situácie klienta, jeho núdze, rozumovej slabosti, rozrušenia alebo nedostatku informácií realitná kancelária EFEKT Reality a jej spolupracovníci vždy konajú v prospech klienta a uprednostňujú záujmy klienta pred svojimi vlastnými.
2.9 Realitná kancelária EFEKT Reality a jej spolupracovníci vždy vystupujú v mene kancelárie. Zakazuje akékoľvek zakrývanie svojej identity, či vydávanie sa za majiteľa nehnuteľnosti alebo za súkromného záujemcu.


III. Pravidlá vzťahu EFEKT Reality k jej spolupracovníkom


3.1 Spolupracovníci sú zaviazaní ochraňovať a šíriť dobré meno realitnej kancelárie EFEKT Reality, chrániť povesť a vážnosť realitnej kancelárie.
3.2 Realitná kancelária EFEKT Reality sa snaží za každých okolností pristupovať k spolupracovníkom profesionálne a s úctou.
3.3 Spolupracovníci realitnej kancelárie si vždy medzi sebou na začiatku obchodného prípadu dohodnú pravidlá spolupráce a vytýčia si oblasti, za ktoré bude konkrétna osoba zodpovedná.


IV. Pravidlá vzťahu k tretím stranám


4.1 Realitná kancelária EFEKT Reality a jej spolupracovníci nakladajú zodpovedne s dokladmi, ktoré im boli zverené, chránia ich pred poškodením, stratou, odcudzením alebo zničením a robia všetky potrebné opatrenia na ich ochranu pred nepovolanými osobami.
4.2 V prípade, že klient prejaví záujem o doplnkové sprostredkovateľské služby (úverová problematika, právne poradenstvo v prípade napr. rodinných sporov, služby projektanta, geodeta atď.), realitná kancelária EFEKT Reality, ponúkne klientovi spoluprácu s tretími stranami, s ktorými udržiava profesionálne a obchodné vzťahy, pri čom berie do úvahy individuálne potreby klienta.


V. Záverečné ustanovenia


5.1 Akceptovanie tohto etického kódexu a jeho dodržiavanie je jednou z podmienok spolupráce s realitnou kanceláriou EFEKT Reality.
Reklamačný poriadok

1. Základné ustanovenia


1.1 Realitnou kanceláriou sa pre účely tohto Reklamačného poriadku rozumie EFEKT Reality - realitná kancelária.
1.2 Reklamáciou sa pre účely tohto Reklamačného poriadku rozumie klientom uplatnené právo zo zodpovednosti za vady služieb poskytovaných realitnou kanceláriou v lehotách určených týmto Reklamačným poriadkom (ďalej len “reklamácia”).
1.3 Klientom sa pre účely tohto Reklamačného poriadku rozumie akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorej realitná kancelária poskytuje realitné služby (ďalej len „klient“).


2. Postupy a lehoty vybavovania reklamácií


2.1 Ak klient usúdi, že služby poskytované realitnou kanceláriou sú nedostatočné alebo má voči nim výhrady, je oprávnený uplatniť ich formou reklamácie v realitnej kancelárii, a to písomne (e-mailom alebo poštou na kontaktné údaje uvedené vyššie), prípadne osobne v ktorejkoľvek prevádzke realitnej kancelárie. Realitná kancelária zodpovedá za vady služieb poskytnutých klientovi.
2.2 Realitná kancelária spíše s klientom o každej reklamácii, ktorá je u nej uplatnená, reklamačný protokol. Reklamačný protokol má formu formulára, ktorý je v danej dobe aktuálne platný a prijatý realitnou kanceláriou.
2.3 Realitná kancelária oznámi klientovi spôsob vybavenia reklamácie a vydá klientovi potvrdenie o uplatnení reklamácie. Spôsob vybavenia reklamácie bude určený v závislosti od druhu vady. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má klient právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. V odôvodnených prípadoch pokiaľ nemožno vadu bezodkladne odstrániť, možno reklamáciu vybaviť aj neskôr.
2.4 Reklamácia klienta môže byť uznaná ako oprávnená alebo neoprávnená. Pokiaľ realitná kancelária uzná reklamáciu za oprávnenú a vadu nemožno bezodkladne odstrániť, poskytne klientovi primeranú náhradu. Náhradou sa rozumie predovšetkým zľava z odplaty za poskytované realitné služby.
2.5 Reklamácia klienta musí byť vybavená v lehote 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Realitná kancelária je povinná o vybavení reklamácie vydať písomný doklad v lehote 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
2.6 Klient má právo obrátiť sa na realitnú kanceláriu so žiadosťou o nápravu (poštou alebo e-mailom), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým realitná kancelária vybavila jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že realitná kancelária porušila jeho práva. Ak realitná kancelária odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, klient má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (Slovenskej obchodnej inšpekcii alebo oprávnenej právnickej osobe zapísanej do zoznamu subjektov alternatívneho riešenia sporov vedeného Ministerstvom hospodárstva SR). Návrh možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Náležitosti návrhu upravuje § 12 podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov / ďalej len zák. č. 391/2015 Z. z. /. Na podanie návrhu môže spotrebiteľ využiť formulár, ktorého vzor tvorí prílohu zák. č. 391/2015 Z. z. a je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva hospodárstva SR a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov. Možnosť spotrebiteľa obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.
Poučenie o právach dotknutej osoby

V našej realitnej kancelárii EFEKT Reality, berieme vážne všetky naše zákonné povinnosti voči vám, našim klientom. Môžete si byť istí, že u nás sú vaše osobné údaje v bezpečí. Za účelom splnenia informačnej povinnosti prevádzkovateľa, ktorá zodpovedá právu dotknutej osoby na informácie, prevádzkovateľ v súlade s ustanovením § 19 zákona a čl. 13 nariadenia poskytuje dotknutej osobe nasledovné informácie Realitná kancelária Efekt reality, prevádzka Táborská 36, 040 01 Košice, obchodné meno SAMTRON s.r.o, sídlo Učňovská 8, 040 15 Košice Šaca.(ďalej len „prevádzkovateľ“) zabezpečujú ochranu osobných údajov fyzických osôb v súlade s požiadavkami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Poučenie o právach dotknutej osoby


Podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“) a podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“)I.

Právo na informácie (§ 19 zákona; čl. 13 nariadenia)


Za účelom splnenia informačnej povinnosti prevádzkovateľa, ktorá zodpovedá právu dotknutej osoby na informácie, prevádzkovateľ v súlade s ustanovením § 19 zákona a čl. 13 nariadenia poskytuje dotknutej osobe nasledovné informácie:

1. Účel spracúvania osobných údajov dotknutej osoby prevádzkovateľom:
a) uzatvorenie Kúpnej zmluvy, Nájomnej zmluvy, Zmluvy o sprostredkovaní, Dohody o zložení zálohy, vypracovanie Odovzdávacieho protokolu, Návrhu na vklad, Informácie, Poučenia a súhlasu spotrebiteľa pri zmluvách uzatváraných na diaľku alebo zmluve uzavretej mimo prevádzkových priestorov, najmä príprava uzatvorenia príslušnej zmluvy alebo iného z uvedených dokumentov, evidencia zmluvy a súvisiacich dokumentov vrátane všetkých ich zmien v internom systéme prevádzkovateľa, plnenie predmetu zmluvy a kontrola jej plnenia zo strany dotknutej osoby, vybavovanie reklamácií a sťažností, vymáhanie pohľadávok vzniknutých v súvislosti s neplnením zmluvy - právnym základom na spracúvanie osobných údajov na tento účel je ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia, t.j. plnenie príslušnej zmluvy,
b) vypracovanie Záznamu o obhliadke - právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov na tento účel je ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia, t. j. náš oprávnený záujem. Naším oprávneným záujmom v tomto prípade je riadny a nerušený výkon našej podnikateľskej činnosti, ktorú by sme nemohli vykonávať v prípade, ak by ste ohľadom kúpy, resp. nájmu nehnuteľnosti komunikovali s vlastníkom bez našej účasti napriek tomu, že Vám bola predmetná nehnuteľnosť predstavená našou spoločnosťou,
c) spracúvanie osobných údajov za účelom realizácie inzercie cez internetové realitné portály v realitných CRM softvéroch, t.j. ponuka nehnuteľností za účelom ich predaja, resp. prenájmu tretej osobe, pričom v príslušných realitných CRM softvéroch sú k jednotlivým nehnuteľnostiam z dôvodu jednoduchšej identifikácie pre prevádzkovateľa uvádzané aj osobné údaje dotknutej osoby ako vlastníka nehnuteľnosti, ktoré však nie sú viditeľné tretím osobám - právnym základom na spracúvanie osobných údajov na tento účel je ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia, t.j. súhlas dotknutej osoby,
d) vedenie účtovníctva a vyhotovovanie účtovných dokladov, najmä správa a fakturácia služieb poskytnutých na základe zmlúv, spracúvanie účtovných, daňových dokladov a faktúr – právnym základom na spracúvanie osobných údajov na tento účel je ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia, t.j. plnenie povinností podľa osobitných predpisov, najmä zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov,
e) evidencia pošty a správa registratúry, t.j. evidencia a správa poštových zásielok, pošty doručovanej a odosielanej z a do elektronickej schránky a evidencia a archivácia zmlúv, účtovných, daňových a súvisiacich dokladov v interných systémoch prevádzkovateľa - právnym základom na spracúvanie Vašich osobných údajov na tento účel je ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia, t. j. splnenie našej zákonnej povinnosti podľa osobitných predpisov, a to najmä podľa zákona o účtovníctve a zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
f) reklama a marketing služieb a produktov prevádzkovateľa, najmä zasielanie informačných newsletterov o našich produktoch a službách a aktuálnej ponuke nehnuteľností a pod. - právnym základom na spracúvanie osobných údajov na tento účel je ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia, t.j. súhlas dotknutej osoby.

2. Vaše osobné údaje budeme uchovávať po dobu nevyhnutnú na splnenie vymedzených účelov spracovania osobných údajov, najviac však po dobu trvania príslušnej zmluvy, resp. vysporiadania vzájomných záväzkov z nej vyplývajúcich. Faktúry, ako aj ďalšie daňové a účtovné doklady uchovávame v súlade s príslušnými právnymi predpismi po dobu 10 rokov po roku, ktorého sa týkajú. Osobné údaje spracúvané na účely reklamy a marketingu uchovávame po dobu 10 rokov od ich poskytnutia. Po uplynutí tejto doby budú Vaše osobné údaje vymazané. V prípade, že kedykoľvek počas trvania zmluvného vzťahu namietnete spracúvanie Vašich osobných údajov na priamy marketing našich služieb a produktov, prestaneme Vaše osobné údaje na tento účel spracúvať.

3. Vaše osobné údaje od Vás nevyhnutne potrebujeme, pretože v prípade ich neposkytnutia zmluvný vzťah medzi Vami a našou spoločnosťou nemôže vzniknúť, keďže sú nevyhnutnou náležitosťou zmlúv uzatváraných medzi Vami a našou spoločnosťou v zmysle zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. V dôsledku tejto skutočnosti vy sme Vám nemohli sprostredkúvať nami ponúkané realitné služby. Ak by ste sa však rozhodli neposkytnúť nám Vaše telefónne číslo alebo e-mailovú adresu, nebráni to vzniku zmluvného vzťahu ani poskytovaniu realitných služieb, avšak naša vzájomná komunikácia nebude taká efektívna ako keby ste nám ich poskytli.

4. Všetky Vaše osobné údaje budú ukladané v našich interných systémoch a budú nami ďalej poskytované rôznym spolupracujúcim subjektom (sprostredkovateľom), ktorými sú najmä záujemcovia o predaj/kúpu/nájom nehnuteľností, audítori, právni poradcovia, notári, znalci a odhadcovia hodnoty nehnuteľností, daňoví, účtovní a finanční sprostredkovatelia, banky, poisťovne, osoby vykonávajúce reklamnú a marketingovú činnosť pre prevádzkovateľa, za účelom inzercie a tiež prevádzkovatelia internetových realitných portálov v realitných CRM softvéroch, a to v rozsahu, ktorý je nevyhnutne potrebný pre výkon ich práce alebo práv, a ktoré zároveň vo vzťahu k poskytnutým alebo sprístupneným informáciám budú mať v rozsahu a za podmienok dojednaných v písomnej zmluve, ktorú s nimi uzatvárame alebo ustanovenej všeobecne záväznými právnymi predpismi povinnosť zachovávať o takýchto informáciách mlčanlivosť.

5. V prípade, ak spracúvame Vaše osobné údaje aj na základe súhlasu, máte právo kedykoľvek tento súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Udelený súhlas môžete odvolať rovnakým spôsobom, akým bol súhlas udelený, t.j. písomne.


II.

Ďalšie práva dotknutej osoby


1. Právo na prístup k osobným údajom (článok 15 nariadenia)
Máte právo získať od nás potvrdenie o tom, či spracúvame Vaše osobné údaje a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom (ich kópie), ako aj na doplňujúce informácie v rozsahu stanovenom článkom 15 nariadenia.
Vo väčšine prípadov Vám tieto kópie Vašich osobných údajov a doplňujúce informácie poskytneme v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak o poskytnutie týchto informácií požiadate elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

2. Právo na opravu osobných údajov (čl. 16 nariadenia)
Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Toto právo Vám však umožňuje žiadať od nás, aby sme bez zbytočného odkladu opravili Vaše nesprávne osobné údaje alebo doplnili Vaše osobné údaje, ak sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne.
Vezmite prosím na vedomie, že ste povinný poskytnúť nám len také osobné údaje, ktoré sú úplné a správne, pričom zodpovedáte za nepravdivosť osobných údajov, ktoré ste nám poskytli.

3. Právo na výmaz osobných údajov (právo „byť zabudnutý“) (čl. 17 nariadenia)
Máte právo požadovať od nás výmaz Vašich osobných údajov, a to bez zbytočného odkladu po uplatnení tohto práva, napríklad v prípade, ak Vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sme ich získali alebo spracúvali, ak namietate spracúvanie osobných údajov podľa čl. 21 ods. 1 nariadenia alebo ak sa Vaše osobné údaje spracúvajú nezákonne. Toto Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť vašej žiadosti vyhovieť.

4. Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov (čl. 18 nariadenia)
V zákonom stanovených prípadoch máte právo od nás žiadať, aby sme prestali spracúvať Vaše osobné údaje, napr. ak namietate správnosť osobných údajov, ktoré o Vás máme (avšak len počas obdobia umožňujúceho nám overiť správnosť Vašich osobných údajov), ak namietate proti spracúvaniu osobných údajov automatizovaným rozhodovaním alebo spracúvanie Vašich osobných údajov je nezákonné a namietate vymazanie Vašich osobných údajov, pričom namiesto toho žiadate obmedzenie ich použitia alebo namietate výmaz Vašich osobných údajov, ktoré my ako prevádzkovateľ už nepotrebujeme a chceme ich vymazať, avšak potrebujete ich Vy, napríklad pre potreby súdneho konania.

5. Právo na prenosnosť osobných údajov (čl. 20 nariadenia)
Máte právo získať od nás Vaše osobné údaje, ktoré ste nám predtým poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo požadovať, aby sme Vaše osobné údaje preniesli ďalšiemu prevádzkovateľovi za splnenia zákonných podmienok; uplatnením tohto práva nie je dotknuté Vaše právo na výmaz osobných údajov.
Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou.

6. Právo namietať spracúvanie osobných údajov (čl. 21 nariadenia)
Ak je spracúvanie Vašich osobných údajov založené na našom legitímnom oprávnenom záujme alebo ak Vaše osobné údaje spracúvame na účel priameho marketingu, máte právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov.
V prípade, ak podáte námietku a my nepreukážeme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie Vašich osobných údajov, alebo ak podáte námietku voči spracúvaniu Vašich osobných údajov na účel priameho marketingu, nebudeme Vaše osobné údaje na tieto účely ďalej spracúvať.

7. Právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania (čl. 22 nariadenia)
Pri spracúvaní Vašich osobných údajov z našej strany nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu ani profilovaniu.

8. Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov (§ 100 zákona; čl. 77 a 79 nariadenia)
Ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov je v rozpore so zákonom a s nariadením, máte právo podať Úradu na ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 064 220 (ďalej len „Úrad“) alebo inému príslušnému orgánu najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia, návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.
Návrh na začatie konania (ďalej len „návrh“) musí obsahovať
  a. meno, priezvisko, korešpondenčnú adresu a podpis navrhovateľa,
  b. označenie toho, proti komu návrh smeruje s uvedením mena, priezviska, trvalého pobytu alebo názvu, sídla a identifikačného čísla, ak bolo pridelené,
  c. predmet návrhu s označením práv, ktoré mali byť pri spracúvaní osobných údajov porušené,
  d. dôkazy na podporu tvrdení uvedených v návrhu,
  e. kópiu listiny alebo iný dôkaz preukazujúci uplatnenie práva podľa druhej časti druhej hlavy tohto zákona alebo nariadenia, ak si takéto právo dotknutá osoba uplatnila, alebo uvedenie dôvodov hodných osobitného zreteľa o neuplatnení predmetného práva, ak návrh podala dotknutá osoba.
Vzor návrhu na začatie konania pred Úradom je zverejnený na webovom sídle Úradu.
Bez toho, aby bolo dotknuté Vaše právo domáhať sa ochrany svojich práv na základe návrhu na začatie konania pred Úradom, máte tiež právo domáhať sa svojich práv na vecne a miestne príslušnom súde Slovenskej republiky, ak sa domnievate, že v dôsledku spracúvania Vašich osobných údajov v rozpore s nariadením došlo k porušeniu Vašich práv ustanovených v nariadení.


Tento dokument nadobúda účinnosť 25.05.2018